- En Spirende Batteriklynge

En Spirende Batteriklynge

På tværs af brugere, udviklere og vidensinstitutioner er der et øget fokus på udviklingen inden for batterier.  En spirende batteriklynge er under opstart.

Sekretariatet i Innovationsnetværket Smart Energi har samlet flere innovationsnetværk herunder TINV, for at nå ud til de mange interessenter indenfor batteriområdet. TINVs fagkoordinator Lars Overgaard deltager i Batteriklyngens styregruppe. 

Batteriudviklingen udvikler sig i en forrygende fart og åbner løbende op for nye anvendelsesområder. Med batteriklyngen ønsker vi at samle de mange interessenter for derved bl.a. at sikre effektiv vidensudveksling og projektgenerering.

 

Faglig kontakt:
Lars Overgaard
Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport
E. lod@teknologisk.dk
T. +45 72201295

- Netværk for Godstransport

Netværk for Godstransport

Godsnetværkets formål
Godsnetværkets overordnede formål er at skabe et forum, hvor forhold vedrørende godstransport og varelevering i København diskuteres og kvalificeres med alle berørte parter med henblik på at forbedre fremkommeligheden, forbedre forhold omkring vareleveringen samt med henblik på at diskutere omstilling til alternative drivmidler.

Godsnetværket skal bistå med data til de trafikale analyser, udarbejde en best pratice guide om CO2 besparende initiativer målrettet virksomheder i og omkring København. Netværket skal udbrede kendskabet til disse initiativer samt forbedre mindre fysiske forhold i forbindelse varetransport og vareleveringen, som skilte, placeringer af læssezoner m.m.

Målet i KBH 2025 om at 30-40% af den tunge transport skal køre på alternative drivmidler i 2025 skal blandt andet nås gennem samarbejde, netværk og partnerskaber med aktører der opererer i og omkring København. Godsnetværket – og ikke mindst dets aktører – spiller således en væsentlig rolle i forhold til at realisere Københavns mål om at blive CO2 neutral i 2015.

Københavns Kommune er koordinator for godsnetværket, men det er medlemmerne, der i fællesskab bidrager til og arbejder på konkrete løsningsforslag.

Mødeform og struktur
Der vil årligt blive afholdt 3 møder. Københavns Kommune er tovholder og vil 4 uger inden hvert møde fremsende udkast til dagsorden. Medlemmerne i godsnetværket kan herefter kommentere dagsordenen og indmelde punkter, som ønskes behandlet på mødet indtil to uger før mødedato.

Emner på godsnetværket
Der vil blive taget udgangspunkt i den bruttoliste med udfordringer og fremtidige ønsker til forbedring af vareleveringen i København som blev udarbejdet på workshoppen d. 9. december 2015. Denne bruttoliste opdateres løbende.

Godsnetværket er åbent for alle aktører med interesse i varetransport og vareleveringen i og omkring København. Der er allerede virksomheder, der har udvist særlig interesse for godsnetværket eksempelvis Arla, Lidl Danmark, PostNord A/S, COOP Danmark A/S, Lantmännen Schülstad, Carlsberg m.fl.

Organisering
Godsnetværket er etableret af Københavns Kommune i samarbejde med Transportens Innovationsnetværk og er forankret i Byens Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen,. Københavns Kommune. Projektejer er enhedschef for Mobilitet og Byrum, Casper Harboe. Formand for Godsnetværket er serviceområdechef i Byens Udvikling Jakob Møller Nielsen Den daglige ledelse af Godsnetværket varetages af projektleder Tanja Balhorn.

Økonomi
Teknik- og Miljøforvaltningen har ansøgt EU´s pulje Horizon 2020 om midler til at gennemføre undersøgelser af den tunge trafik i København, at igangsætte et godsnetværk samt at udarbejde en best pratice guide med CO2 besparende initiativer til virksomheder i og omkring København. Forvaltningen og opnået støtte til projektet fra EU’s Horizon 2020 på i alt (103.000 Euro).

Godsnetværket for København deltager i EU-projektet: NOVELOG

New Cooperative Business Models and Guidance for Sustainable City Logistics.
The mission is to enable knowledge and understanding of urban freight distribution and service trips in order for cities to implement effective and sustainable policies and measures and facilitate stakeholder collaboration for sustainable city logistics.

Se link: http://novelog.eu/

Faglig Kontakt og koordinator
Projektleder Tanja Ballhorn
Københavns Kommune
Tlf: +45 2764 2974
E-mail: tanpro@tmf.kk.dk

Kontakt i TINV og referent
Teknologisk Institut, Finn Zoëga
Chefkonsulent, MBA, HD
Emballage og Transport
M. fzo@teknologisk.dk
T. +45 72203170

- Netværk for Transport og Miljø

Netværk for Transport og Miljø

Netværk for Transport og Miljø, TINV, blev etableret som et netværk i Transportens Innovationsnetværk, TINV, i 2010.

Netværk for Transport og Miljø, TINV, arbejder for

 • at der etableres et bredt samarbejde mellem transportvirksomheder, transportkøbere, viden- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder om at dokumentere og reducere energiforbrug og emissioner fra transport

 • for udvikling og implementering af et fælles metodegrundlag for virksomhedernes arbejde med transport og miljø, herunder beregning og deklaration af energiforbrug og emissioner

Her på hjemmesiden kan du se mere om netværkets afholdte og kommende arrangementer, og hjemmesiden indeholder publikationer og link til relevante hjemmesider. 

- Netværk for Gas i Transport

Netværk for Gas i Transport

Netværket er et samarbejde mellem Transportens Innovationsnetværk (TINV), Energistyrelsen og Trafikstyrelsen, som vil sikre synkronisering, koordinering og udveksling af viden om gas som køretøjsbrændstof i den danske transportbranche

Formålet med netværket er at: 

• Samarbejde og koordinering af gas initiativer

• Formidling af den nyeste viden indenfor dette område. F.eks. om demonstrationsprojekter med gaskøretøjer

• Levere data og fakta som kan synliggøre relevante forhold indenfor området

• Høje vidensniveauet om erfaringer og resultater fra udlandet – specielt fra vores nabolande Sverige og Tyskland

• Implementer og diskuter nye analyser og strategier

- Uddannelse og kompetenceudvikling

Uddannelse og kompetenceudvikling

Formål/fokusområde
En effektiv, konkurrencedygtig og innovativ logistik- og transportsektor kræver at virksomhederne løbende tilpasser deres kompetenceniveau til udviklingen og har adgang til kvalificerede medarbejdere. Denne aktivitet er tværgående i forhold de faglige aktiviteter i TINV og har til hensigt at øge virksomhedernes kompetence- og uddannelsesniveau. Aktiviteten beskæftiger sig både med den maritime og den landbaserede logistik- og transportsektor og vil bl.a. bygge videre på de aktiviteter indenfor kompetenceudvikling og uddannelse, der allerede er opnået i TINV, så vel som aktiviteterne i projekt Danmarks Maritime Klynge. Aktiviteten vil understøtte de forskellige initiativer, som Regeringen og erhvervet måtte tage, herunder Det Blå Danmarks Vækstplan vedr. kompetence og uddannelsesudvikling.

Hovedaktiviteter
Aktiviteten Uddannelse- og kompetenceudvikling er inddelt i tre hovedaktiviteter

 • At kortlægge behovet for kompetencer hos medlemsvirksomhederne og behovet for justeringer af uddannelserne samt initiativer for at øge kompetenceudviklingen i et sammenspil mellem virksomheder, organisationer, myndigheder og partnerne i TINV. Dette vil udmønte sig i konkrete initiativer og aktiviteter til som vil giveuddannelserne og efteruddannelserne merværdi og ny innovation.

 • At synliggøre uddannelses- og efteruddannelsestilbuddene overfor virksomheder, studerende m.fl. Dette omfatter bl.a. en videreudvikling af TRL Guiden løbende. Guiden giver et overblik over transport og logistik uddannelser i Danmark. For mere info se også www.trlguiden.dk

At tilbyde kortere uddannelses- og efteruddannelsesforløb indenfor de faglige temaer i TINV på baggrund af de kortlagte behov samt den nye viden om udviklingen der fremkommer i de øvrige faglige aktiviteter.

Forventede erhvervs- og samfunds-effekter
Aktiviteten vil føre til af de transportrelaterede uddannelser i højere grad svarer til virksomhedernes behov og bygger på ny viden om udviklingen indenfor de tematisk områder i TINV.
Aktiviteten vil føre til et bedre kendskab til de attraktive karrieremuligheder som der er indenfor transportområdet , blandt studerende og erhvervsaktive.
Aktiviteten vil føre til at der udbydes specifikke kortere uddannelses- og efteruddannelsesforløb indenfor de faglige temaer i TINV specielt målrettet virksomheder.

Der vil desuden blive skabt mere synergi og kommunikation mellem erhvervet, udbyderne og de kommende studerende indenfor helelogistik- og transportsektoren.

Faglig kontakt:
kommer snart

- Maritim teknologi- og forretningsudvikling

Maritim teknologi- og forretningsudvikling

Formål/fokusområde
Formålet med denne aktivitet er at understøtte udviklingen af det maritime Danmarks styrkepositioner inden for energieffektiv og miljøvenlig maritim teknologi; bæredygtig og sikker drift og operation af skibe; samt sikre en optimal forretningsmæssig udnyttelse af Danmarks position som foregangsland inden for disse områder.
Sigtet hermed er at bidrage til øget vækst, fastholdelse af jobs samt udvikling af nye videnintensive jobs. Som led heri vil der være særligt fokus på at understøtte synergier og samspil mellem de forskellige aktører inden for det maritime område, dvs. rederier, udstyrsproducenter, havne, havnevirksomheder, videns-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder.

Hovedaktiviteter
TINV vil gennem netværksmøder, match-making, workshops, konferencer og projektudviklingsaktiviteter:

 • Understøtte udviklingen af samspillet mellem kommercielle og teknologiske kompetencer (forretningsudvikling, strategi, organisation, ledelse og teknisk udvikling) i relation til energieffektiviserings- , klima- og miljøudfordringen for de maritime erhverv

 • Se på innovationspotentialer fx i form af markedsindtrængning og timing, nye forretningsmodeller og vidensoverførsel.

 • Igangsætte en række virksomhedsnære projekter, hvor TINV vil tage samfundsaktuelle problemstillinger som fx emissionsreducerende tiltag, grøn teknologi, performanceoptimering og sikkerhedskultur op og se på disse som en del af forretningsudviklingen i de maritime erhverv. Optimeret og miljøvenlig udførelse af havne og terminaler; grønne havne.

TINV vil i forbindelse med ovenstående arbejde sammen med og supplere allerede igangsatte initiativer som fx Green Ship of the Future, Lean Ship of the Future, Partnerskab for Renere Skibsfart samt innovationsnetværkene for hhv. højteknologiske industrier og miljøteknologi.

Forventede erhvervs- og samfunds-effekter
Aktiviteten vil gennem videndeling, idegenerering og projektudvikling fremme grøn vækst, maritim jobskabelse, forbedret konkurrenceevne og styrket forretningsudvikling i danske maritime virksomheder.

- Logistik

Logistik

Formål/fokusområde
Det langsigtede formål med denne aktivitet er at sætte fokus på logistik og transport i forsyningskæder. Dette inkluderer bedre udnyttelse af ressourcer, bedre samspil i værdikæder, systemer og effektiviseringer inkluderende miljøvenlige løsninger i bred forstand.

Globalisering, hurtig teknologisk udvikling, kortere produktlivscyklus, skiftende kundepræferencer stigende brændstofpriser, skærpede miljøkrav samt forstærket konkurrence på de fleste markeder er blot nogle karakteristika i vilkårene for dagens erhvervsliv. Som et resultat heraf er flere virksomheder blevet opmærksomme på, at det er næsten umuligt at arbejde alene.

Hovedaktiviteter
Der etableres et panel af særligt dedikerede medlemmer, som medvirker til planlægning og gennemførelse af aktiviteterne, som kommer til at omfatte:

 • Innovationsforløb med fokus på netværksvirksomhederne, og deres særlige interesser og ønsker
   

 • Tematiske workshops med inddragelse af virksomheder på tværs af forsyningskæder og transportformer, herunder bil-, sø- og jernbanetransport
   

 • Brugerdrevne konferencer og temadage, som tager forskellige aktuelle problemstillinger op, målrettet interessegrupperne f.eks. distributionsteknologier, it-løsninger, returlogistik, citylogistik, collaborative logistics, effektiv (grøn) byggelogistik, transport af vindmøller samt sustainable logistics

Initiering af nye innovationsprojekter i samarbejde med større virksomheder, støttet af eksempelvis Trafikstyrelsen (Center for Grøn Transport), samt EUC programmer.

I takt med øget international handel, urbanisering, og en løbende brancheglidning med udbredelsen af handel via internettet, kombineret med øget fokus på forsyningssikkerhed, opstår et stigende behov for udvikling og justering af logistik- og distributionsløsningerne på tværs af transportformerne globalt, for herved at sikre danske virksomheders konkurrenceevne. I den forbindelse spiller især søfart og intermodalitet en nøglerolle. Netværket vil bl.a. medvirke til videnspredning, identifikation af best practice, samt udvikling af teknologier, som vil kunne hjælpe kunder i valg af rette logistik set-up og sikre effektiviseringer. Et særligt tema i denne sammenhæng vil være ’re-engenering af supply chain’ i forhold til omni-channel løsninger.

Forventede erhvervs- og samfundseffekter
Formålet med denne aktivitet er, at fremme udviklingen af innovative, intelligente, teknologi- og it-baserede effektive logistikløsninger på tværs af forsynings- og transportkæder, dækkende alle transportformer (vej, bane, sø og luft). Ved at udvikle og fremme bedre effektive logistikløsninger, bidrages der til en reduktion af trængslen på vejene, med deraf følgende positive effekter på virksomhedernes økonomi og mindre miljøpåvirkning gennem reducerede emissioner fra transportsektoren.

Aktiviteten inkluderer også innovation inden for returlogistikken, som i de fleste brancher og virksomheder stadig er på begynderstadiet i forhold til andre logistikaktiviteter. Der er derfor et stort, uopdyrket vækst- og jobskabelsespotentiale, ligesom det genbrug der følger med udvidet returlogistik, medfører betydeligt reducerede emissioner og bedre råstofudnyttelse.

Faglig kontakt:
Teknologisk Institut, Finn Zoëga
Chefkonsulent, MBA, HD
Emballage og Transport
M. fzo@teknologisk.dk
T. +45 72203170

- Køretøjsteknologi

Køretøjsteknologi

Formål/fokusområde
Transportsektoren i Danmark udfordres af stigende krav til effektivitet, specialisering og mere grøn transport. Samtidig giver specielt den grønne omstilling mulighed for vækst inden for nye områder, såsom muligheden for leverancer til den voksende internationale elbilindustri. Aktiviteten vil støtte op omkring den danske transportbranches udfordringer, så konkurrencekraften kan øges parallelt med en generel grøn omstilling og aktiviteten vil sadle initiativer rettet mod nye vækstområder.
 

Hovedaktiviteter

 • TINV vil gennem årlig konference samt fokuserede temamøder og workshops, understøtte, at branchens aktører får bedre kendskab til de nye køretøjsteknologier og lastbilsopbygninger, mulighed for at blive inspireret til udviklingsaktiviteter og en platform, hvor de kan mødes om match-making og vidensdeling
   

 • TINV vil drive innovationsforløb rettet mod nye specifikke produkter og koncepter. Herunder filtersystemer til emissionsreduktion, katalytisk brændstofreformer til dieselmotorer, lastbilopbygninger, konvertering af batteriteknologi fra bly til lithium, hybridisering, range extenders til elektriske køretøjer, BMS med ny funktionalitet, elektrificering af hjælpeudrustning og komponentleverancer til en stærkt voksende elbilindustri

Forventede erhvervs- og samfundseffekter
Aktiviteten har fokus på at styrke konkurrenceevnen i den danske transportbranche bl.a. gennem anvendelse af ny teknologi og på grøn omstilling. Samtidigt har aktiviteten fokus på mulige nye vækstområder, såsom leverancer til den internationale bilindustri, hvor danske aktører bl.a. er stærke på forbrændingsteknologi og komponenter, kraftelektronik, BMS til avancerede batterier, lyd, aluprofiler o.l.


Faglig kontakt:
Lars Overgaard
Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport
E. lod@teknologisk.dk
T. +45 72201295

- Internationalisering

Internationalisering

Formål/fokusområde
I TINV3 øger vi fokus på internationalisering og grænseoverskridende merværdi. Siden 2009 har vi haft fokus på at identificere potentielle samarbejdspartnere i udlandet og skabe kontakt til disse. Det har resulteret i at vi nu har 42 udenlandske dedikerede medlemmer – primært i form af klynger, men også vidensinstitutioner, universiteter og andre projektpartnere. Gennem det seneste år, har vi konkretiseret snitfladerne med nogle af disse klynger, og arrangeret studieture til både Stuttgart og Stavanger for at indhente viden og facilitere match-making for vores medlemmer. Det skal vi fortsat gøre fremadrettet. I skrivende stund arbejder vi på et større nordisk B2B matchmaking arrangement i samarbejde med Baltic Development Forum, men vi ser også ud over Europas grænser. Således har vi netop inviteret en dansk delegation af logistik virksomheder til Mersin i Tyrkiet, for at facilitere matchmaking med virksomheder fra mellemøsten.

Hovedaktiviteter

 • Studieture til relevante vidensmiljøer, klynger el. lign. i udlandetfx i samarbejde med Invest in Denmark, de eksisterende Innovationscentre, Enterprise Europe Network eller TCI partnere..

 • Identifikation af relevante samarbejdspartnere og klynger

 • Identifkation af danske og udenlandske partnere (primært blandt medlemmerne) som kan indgå i EU (Horison2020), BSR eller Inno+projekter herunder facilitering af partnersøgningsprocessevt. i samarbejde med samarbejdspartnere som fx Éuropean Enterprise Network eller andre klynger.

 • Indtrædelse i nye EU/BSR projekter

 • Hjemtagning af viden fra udlandettil danske virksomheder, fx videreformidlet på større konferencer el.lign.

 • Facilitering af større faglige internationale konferencer (i samarbejde med andre danske partnere)

 • Deltagelse i internationale konferencer o. lign. hvor TINV enten kan indhente viden indenfor de faglige områder eller udbygge klyngeudviklingskompetencer (fx TCI 2014).

 • Facilitering af faglige netværk med international deltagelse

- Intelligente transportsystemer

Intelligente transportsystemer

Formål/fokusområde
Transport- og logistiksektoren udfordres af stigende trængsel på vejene samt øgede politiske krav om at mindske CO2-udledning, støj og luftforurening. Fremtidens person- og godstransport skal derfor gøres grønnere og smartere, kort sagt intelligent. Der skal transporteres mere gods pr. ton km - på helt præcise time slots - samtidigt med at der skal forbruges mindre energi. Nye og intelligente løsninger er hovedtemaet for denne aktivitet indenfor transport og logistik.

Følgende overordnede punkter vil blive behandlet:

 • Fleksible intelligente planlægningsløsninger for SMV i transport

 • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) for bedre optimering af fremkommelighed og mere effektiv godstransport.

 • Effektiv regulering af trafik ved etablering af en fælles platform i form aftrafikcentral.

 • Dynamisk hastighedsregulering på motorveje vha. realtids GPS data - skal sikre, at kapaciteten på den enkelte vejstrækning udnyttes bedst muligt.

 • Intelligent Fremkommenlighed dvs. dynamisk signalregulering og samordning af signalanlæg vha. Bluetooth og realtids GPS data for at sikre et optimalt flow af trafikstrømme og derved undgå unødige stop i en dansk kontekst.

 • Personlig information services – brugerdrevet applikationer, hvor trafikanter giver supplerende oplysninger om forhindringer på ruter i byerne.

 • Synkronisering af køreplaner for off. transport skal sikre en minimering ventetider og sikre mere robuste køreplaner.

 • Reservation af P-pladser - applikationer, der gør det muligt at opnå en smidig gennemførelse af parkeringer og længere stop for lastbiler og varevogne.

Erfaringerne og resultater fra nuværende og de senere års projekter søges inddraget f.eks. I-GTS Intelligente GodsTransport Systemer.

Hovedaktiviteter

 • Tematiske Workshops med inddragelse af virksomheder og organisationer.

 • Brugerdrevne konferencer og temadage, som tager forskellige aktuelle problemstillinger op indenfor ITS.

 • Initiering af nye innovationsprojekter i samarbejde med større virksomheder, støttet af eksempelvis Center for Grøn Transport, samt EUC programmer.     

Forventede erhvervs- og samfunds-effekter
ITS-løsninger bidrager til bedre planlægning og udvikling på det overordnede vejnet. Der vil i de kommende år blandt andet være fokus på at evaluere effekterne af disse systemer. 

ITS medvirker til styring af trafik og information til trafikanter ved hjælp af trafikledelse herunder elektronik ifm. vejnettet.

Det ligger indenfor mulighederne at kunne reducere brændstofforbruget med 20 – 25 % ved at arbejde med ITS løsninger mellem det offentlige, virksomheder og institutioner.

- Innovation i transport

Innovation i transport

Formål/fokusområde
Aktiviteten Innovation i Transport er tværgående og har dermed relation til alle øvrige aktiviteter. Aktiviteten fokuserer på udvikling af konkrete værktøjer til at understøtte de innovative kompetencer i transportvirksomheder og vidensoverførsel mellem virksomheder i innovationsnetværket. Da aktørerne i transport og logistiksektoren spænder vidt, og organiseringen er kompleks, fordrer det i høj grad både en tværdisciplinær og erhvervsrettet tilgang at udvikle brugbare værktøjer til fremme af vidensoverførsel og innovationsevne.

Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteten i Innovation i Transport er først og fremmest at udvikle konkrete værktøjer til effektiv vidensoverførsel og fremme af innovationsevnen indenfor logistik og transportsektoren, således at sektoren kan udbyde effektiv transport under hensyntagen til ressourcer, miljø, udvikling, handel, produktion og erhverv. I forbindelse med aktiviteten gennemføres en afdækning af innovationshøjden og barrierer ikke kun i transportsektoren som helhed, men også specifikt i forhold til de enkelte aktiviteter i TINV. Denne afdækning danner grundlaget for indsamling af viden om til at understøtte udviklingen af værktøjer til at overkomme barrierer og fremme af innovationsevnen. Dette kræver selvsagt en høj direkte involvering af relevante aktører som producenter, transportører, shippingagenter, organisationer, myndigheder og infrastrukturejere.

Den indsamlede viden skal efterfølgende omsættes til konkrete værktøjer, der gør det muligt at fremme branchens innovationsevnen i forhold til aktiviteterne i TINV.

Værktøjerne og brugen af dem skal formidles indenfor TINV’s forskellige aktiviteter herunder den årlige workshop ”Transportens Innovationsdag”, men også gennem aktiviteten ”Uddannelse og kompetenceudvikling i transport”. Det vil være en særskilt prioritet at facilitere implementeringen af værktøjerne igennem udvikling og anvendelse af uddannelsesmetoder og uddannelsesformer.

Forventede erhvervs- og samfunds-effekter
På kort sigt vil aktiviteten generere større viden og forståelse om transportsystemets innovative kompetencer og ikke mindst hvorledes de forskellige aktører kan styrke innovationsevnen.

På mellemlang sigt vil aktiviteten udmønte sig i brugbare værktøjer til at drive innovationsprocessen i form af f.eks. uddannelsesforløb og ”best practise” eksempler.

På lang sigt vil aktiviteten give danske transportaktører en konkurrencemæssig fordel – både indenfor innovation såvel som indenfor forretningsudvikling.

Faglig kontakt:
Mette Præst Knudsen
Professor og Centerleder
Center for Integrerende Innovationsledelse, Syddansk Universitet
E. mpk@sam.sdu.dk
T. +45 65507455

- Energi i transport

Energi i transport

Formål/fokusområde
Store dele af transportsektoren i Danmark står foran et skift fra diesel og benzin til fremtidens energiformer, herunder primært el og gas, men også på sigt ætanol, metanol, brint og syntetiske brændstoffer. Denne grønne omstilling skal håndteres uden tab af konkurrenceevne. Indenfor den lette transport går udviklingen mod en øget elektrificering, med etableringen af en national ladeinfrastruktur for elbiler og et stadigt øget salg af elbiler, og parallelt bliver tankstationer for brint opsat på strategiske steder i landet og de første brintbiler bliver introduceret. Den tunge transport bevæger sig mod implementering af el ifm. bynære transportopgaver og gas i forskellige former. Nærskibsfarten har desuden vist interesse for metanol reformerede brændstoffer, elektrificering og LNG, med potentiale for synergier med landtransporten. Udover selve fremdriften af køretøjer og fartøjer sker der også en udvikling mod øget elektrificering af køletrailere og andre lastbilopbygningers energiforbrug, såsom affaldskomprimator på en renovationsbil. Omstillingen forventes at ville lede til en række nye vækstmuligheder.
 

Hovedaktiviteter

 • TINV vil gennem årlig konference samt fokuserede temamøder og workshops understøtte, at branchens aktører får bedre kendskab til de nye energiformer og deres anvendelighed ifm. nye køretøjsteknologier, mulighed for at blive inspireret til udviklingsaktiviteter og en platform, hvor de kan mødes om match-making og vidensdeling
   

 • TINV vil drive innovationsforløb rettet mod nye specifikke services, produkter og koncepter. Herunder infrastrukturløsninger som understøtter implementering af de nye energiformer
   

 • TINV vil drive Netværk for Gas til Transport, hvor en række temamøder støtter op omkring branchens implementering af gas i transporten


Forventede erhvervs- og samfunds-effekter
Aktiviteten har fokus på at styrke konkurrenceevnen i den danske transportbranche bl.a. gennem anvendelse af ny teknologi og gennem den grønne omstilling. Aktiviteten har samtidigt fokus på at identificere og adressere mulige nye vækstområder indenfor områder, såsom infrastruktur for elektrificering af lastbilopbygninger, køletrailere og containere, infrastruktur for elektrificering af non-road køretøjer, Vehicle2Grid løsninger og en række aktiviteter rettet mod implementering af gas indenfor road, non-road og det maritime.


Faglig kontakt:
Lars Overgaard
Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport
E. lod@teknologisk.dk
T. +45 72201295


- CSR i transport

CSR i transport

Formål/fokusområde
Med et fokus på CSR i transport, er det TINVs ønske at opretholde og forstærke den danske transportindustris konkurrenceevne og bæredygtighed. Dette, gennem understøttelse af arbejdet med CSR i netværksvirksomhederne ved at fokusere på videndeling og information inden for CSR politikker, systemer, innovative tiltag / løsninger, kommunikation og rapportering.

Der vil særligt være fokus på innovation og projektskabelse inden for teknologier, metoder og værktøjer til overvågning/monitorering, opgørelse, rapportering, kommunikation og reduktion af emissioner fra transport.

Hovedaktiviteter

 • konferencer

 • netværksmøder og

 • virksomhedsprojekter/cases

 • innovationsforløb

Alle med fokus på innovation, CSR politikker, internationale regler og lovgivning, international videnhjemtagning, fremtidige krav og forventninger, nye tendenser, erfaringer, forskning inden for CSR med hovedfokus på miljø - herunder emissioner - og sikkerhedskultur. 

Dette vil primært ske gennem videreudvikling af to af de eksisterende netværk i TINV:

CSR Netværket og TINV Netværk for Transport og Miljø 

Forventede erhvervs- og samfunds-effekter                 
Reduktion af emissioner er en central udfordring både for samfundet og for den del af transportbranchen, der skal udvikle og implementere de løsninger, der kan skabe resultater. Denne aktivitet forventes at forbedre den danske transportindustris konkurrenceevne gennem innovative CSR løsninger med fokus på miljø.

Endvidere vil det fælles metodegrundlag der arbejdes med i TINV’s Netværk for Transport og Miljø gøre det muligt for transportvirksomhederne at konkurrere på miljø og bæredygtighed.