Intelligente transportsystemer

Formål/fokusområde
Transport- og logistiksektoren udfordres af stigende trængsel på vejene samt øgede politiske krav om at mindske CO2-udledning, støj og luftforurening. Fremtidens person- og godstransport skal derfor gøres grønnere og smartere, kort sagt intelligent. Der skal transporteres mere gods pr. ton km - på helt præcise time slots - samtidigt med at der skal forbruges mindre energi. Nye og intelligente løsninger er hovedtemaet for denne aktivitet indenfor transport og logistik.

Følgende overordnede punkter vil blive behandlet:

 • Fleksible intelligente planlægningsløsninger for SMV i transport
 • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) for bedre optimering af fremkommelighed og mere effektiv godstransport.
 • Effektiv regulering af trafik ved etablering af en fælles platform i form aftrafikcentral.
 • Dynamisk hastighedsregulering på motorveje vha. realtids GPS data - skal sikre, at kapaciteten på den enkelte vejstrækning udnyttes bedst muligt.
 • Intelligent Fremkommenlighed dvs. dynamisk signalregulering og samordning af signalanlæg vha. Bluetooth og realtids GPS data for at sikre et optimalt flow af trafikstrømme og derved undgå unødige stop i en dansk kontekst.
 • Personlig information services – brugerdrevet applikationer, hvor trafikanter giver supplerende oplysninger om forhindringer på ruter i byerne.
 • Synkronisering af køreplaner for off. transport skal sikre en minimering ventetider og sikre mere robuste køreplaner.
 • Reservation af P-pladser - applikationer, der gør det muligt at opnå en smidig gennemførelse af parkeringer og længere stop for lastbiler og varevogne.

Erfaringerne og resultater fra nuværende og de senere års projekter søges inddraget f.eks. I-GTS Intelligente GodsTransport Systemer.

Hovedaktiviteter

 • Tematiske Workshops med inddragelse af virksomheder og organisationer.
 • Brugerdrevne konferencer og temadage, som tager forskellige aktuelle problemstillinger op indenfor ITS.
 • Initiering af nye innovationsprojekter i samarbejde med større virksomheder, støttet af eksempelvis Center for Grøn Transport, samt EUC programmer.     

Forventede erhvervs- og samfunds-effekter
ITS-løsninger bidrager til bedre planlægning og udvikling på det overordnede vejnet. Der vil i de kommende år blandt andet være fokus på at evaluere effekterne af disse systemer. 

ITS medvirker til styring af trafik og information til trafikanter ved hjælp af trafikledelse herunder elektronik ifm. vejnettet.

Det ligger indenfor mulighederne at kunne reducere brændstofforbruget med 20 – 25 % ved at arbejde med ITS løsninger mellem det offentlige, virksomheder og institutioner.

 

Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!

Kommende arrangementer


Tidligere arrangementer