Målsætning for Transportens Innovationsnetværk

Innovationsnetværket skal se transport i sammenhæng samt skabe erfaringsudveksling og bygge bro imellem virksomheder og forskningsmiljøer. Netværket vil øge muligheden for, at samle aktørerne på tværs af faggrænser og domæner, skabe synergi, identificere behov for nye teknologier og skabe projekter, der skal sikre implementering af den nye teknologi. Udfordringerne i fremtiden spænder over et bredt felt og omfatter forskning, udvikling, demonstration og innovation i teknologier, systemer og menneskelige ressourcer.

Innovationsnetværket skal:

  • Styrke, sikre og motivere til match-making mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesmiljøer. Styrke samspillet mellem interessenter i transportbranchen og interessenter i relaterede brancher bl.a. energi- og infrastrukturbranchen. Styrke transportbranchens konkurrenceevne gennem øget innovation.

  • Styrke offentligt/privat samspil på strategisk niveau.

  • Sikre viden- og informationsspredning, til glæde specielt for mindre og mellemstore virksomheder, gennem demonstrationsprojekter.

  • Styrke iværksætterprojekter, herunder som led i forskning og innovation.

  • Sikre dansk deltagelse i de europæiske rammeprogrammer og støtte op omkring sammensætning af ansøgninger med dansk deltagelse.

  • Fundraise til projekter via andre kanaler/fonde/udlodninger/bevillinger.

  • Igangsatte aktiviteter i netværket

TINV_cover_by_final.png