Netværk for Godstransport

Godsnetværkets formål
Godsnetværkets overordnede formål er at skabe et forum, hvor forhold vedrørende godstransport og varelevering i København diskuteres og kvalificeres med alle berørte parter med henblik på at forbedre fremkommeligheden, forbedre forhold omkring vareleveringen samt med henblik på at diskutere omstilling til alternative drivmidler.

Godsnetværket skal bistå med data til de trafikale analyser, udarbejde en best pratice guide om CO2 besparende initiativer målrettet virksomheder i og omkring København. Netværket skal udbrede kendskabet til disse initiativer samt forbedre mindre fysiske forhold i forbindelse varetransport og vareleveringen, som skilte, placeringer af læssezoner m.m.

Målet i KBH 2025 om at 30-40% af den tunge transport skal køre på alternative drivmidler i 2025 skal blandt andet nås gennem samarbejde, netværk og partnerskaber med aktører der opererer i og omkring København. Godsnetværket – og ikke mindst dets aktører – spiller således en væsentlig rolle i forhold til at realisere Københavns mål om at blive CO2 neutral i 2015.

Københavns Kommune er koordinator for godsnetværket, men det er medlemmerne, der i fællesskab bidrager til og arbejder på konkrete løsningsforslag.

Mødeform og struktur
Der vil årligt blive afholdt 3 møder. Københavns Kommune er tovholder og vil 4 uger inden hvert møde fremsende udkast til dagsorden. Medlemmerne i godsnetværket kan herefter kommentere dagsordenen og indmelde punkter, som ønskes behandlet på mødet indtil to uger før mødedato.

Emner på godsnetværket
Der vil blive taget udgangspunkt i den bruttoliste med udfordringer og fremtidige ønsker til forbedring af vareleveringen i København som blev udarbejdet på workshoppen d. 9. december 2015. Denne bruttoliste opdateres løbende.

Godsnetværket er åbent for alle aktører med interesse i varetransport og vareleveringen i og omkring København. Der er allerede virksomheder, der har udvist særlig interesse for godsnetværket eksempelvis Arla, Lidl Danmark, PostNord A/S, COOP Danmark A/S, Lantmännen Schülstad, Carlsberg m.fl.

Organisering
Godsnetværket er etableret af Københavns Kommune i samarbejde med Transportens Innovationsnetværk og er forankret i Byens Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen,. Københavns Kommune. Projektejer er enhedschef for Mobilitet og Byrum, Casper Harboe. Formand for Godsnetværket er serviceområdechef i Byens Udvikling Jakob Møller Nielsen Den daglige ledelse af Godsnetværket varetages af projektleder Tanja Balhorn.

Økonomi
Teknik- og Miljøforvaltningen har ansøgt EU´s pulje Horizon 2020 om midler til at gennemføre undersøgelser af den tunge trafik i København, at igangsætte et godsnetværk samt at udarbejde en best pratice guide med CO2 besparende initiativer til virksomheder i og omkring København. Forvaltningen og opnået støtte til projektet fra EU’s Horizon 2020 på i alt (103.000 Euro).

Faglig Kontakt og koordinator
Projektleder Tanja Ballhorn
Københavns Kommune
Tlf: +45 2764 2974
E-mail: tanpro@tmf.kk.dk

Kontakt i TINV og referent
Teknologisk Institut, Finn Zoëga
Chefkonsulent, MBA, HD
Emballage og Transport
M. fzo@teknologisk.dk
T. +45 72203170


Godsnetværket for København deltager i EU-projektet: NOVELOG

New Cooperative Business Models and Guidance for Sustainable City Logistics.
The mission is to enable knowledge and understanding of urban freight distribution and service trips in order for cities to implement effective and sustainable policies and measures and facilitate stakeholder collaboration for sustainable city logistics.

Se link: http://novelog.eu/

byggeri.png

Nedenfor kan du finde referater og præsentationer af Godsneværkets årlige møder:

8. Godnetværksmøde d. 8. maj 2019

7. Godsnetværksmøde d. 1. oktober 2018

6. Godsnetværksmøde d. 11 januar 2018


5. Godsnetværksmøde d. 17 august 2017


4. Godsnetværksmøde d. 28 februar 2017


3. Godsnetværksmøde d. 26. oktober 2016


2. Godsnetværksmøde d. 7. juni 2016


1. Godsnetværksmøde d. 10. marts 2016

Benyt TINV videnbanken, 
hent nyt fra forskere, ideer fra branchen og gode råd fra dine kollegaer!  

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

Summary Block
This is example content. Double-click here and select a page to feature its content. Learn more