Fælles fodslag i arbejdet for en styrket maritim klynge

Danske Rederier, Danske Maritime, Danske Havne, Maritime Development Center (MDC), Maritimt Center for Optimering og Drift (MARCOD) og Fyns Maritime Klynge.


De forskellige erhverv under fællesbetegnelsen Det Blå Danmark samler nu kræfterne om en indsats, der skal ruste virksomheder og rederier til at stå centralt i den fremtidige erhvervsfremme og innovationsindsats.

Samarbejdet centrerer sig om oprettelsen af et maritimt klyngesamarbejde for alle nuværende regionale og nationale indsatser, der får som mål at sætte særlig fokus på innovation, netværk og kompetencer inden for det maritime.

Det skal ske igennem at samle alle relevante aktører i og omkring den maritime sektor i en fælles maritim klynge for at understøtte en af Danmarks særlige erhvervsmæssige styrkepositioner.

”Ny teknologi, nye miljøkrav og nye aktiviteter til søs rummer et enormt potentiale for Det Blå Danmark. Men det kræver innovation og samarbejde. Derfor samler vi nu aktørerne fra hele klyngen og fra hele landet om en fælles indsats” udtaler de seks direktører.

Potentialet for en fælles maritim klyngeindsats er enormt. Omdrejningspunktet vil fortsat være global søtransport, men faktisk ser OECD potentiale til en fordobling af den samlede blå havøkonomi frem mod 2030.  Initiativet kommer som svar på denne rivende udvikling, der opleves i den maritime sektor, hvor digitalisering, miljøkrav, fokus på reduktion af CO2 udledning og udvikling af havets ernorme ressourcer både skaber nye udfordringer og muligheder.

Parterne bag initiativet har igangsat arbejdet for mere præcist at definere organiseringen af klyngeindsatsen, finansiering samt de specifikke arbejdsområder mv., men parterne er enige om, at hovedfokus skal være innovation, netværk og kompetencer til erhvervet. Andre maritime aktører og videninstitutioner vil løbende blive inddraget i arbejdet.

Bag initiativet står erhvervsorganisationerne Danske Rederier, Danske Maritime og Danske Havne samt klyngeorganisationerne Maritime Development Center (MDC), Maritimt Center for Optimering og Drift (MARCOD) og Fyns Maritime Klynge.


FAKTA OM DET BLÅ DANMARK:

Det Blå Danmark beskæftiger 95.000 personer fordelt over hele Danmark, hvor en stor del er bosiddende i land- og yderkommuner. Gennemsnitslønnen i Det Blå Danmark er 41 % højere end generelt på arbejdsmarkedet.

Samlet tegner virksomhederne sig for godt 25 pct. af Danmarks samlede eksport, og erhvervet er særligt internationalt med en hovedvægt på eksport til lande uden for EU.

 

 MERE OM MDC

  • MDC - er hele Danmarks maritime klyngeorganisation, vi skaber værdi for vores medlemmer gennem formidling, innovation og samarbejde.

  • I 2017 fik MDC Guldcertificering af ECEI ‘The European Accreditation Experts in Cluster Organizations’, der viser, at vi er blandt eliten af Europas stærkeste klynger.

  • MDC er med i 13 innovationsprojekter med et samlet budget på 147,5 mio. DKK

  • MDC fungerer som paraply for 5 nationale foreninger og netværk. Alle med enten fokus på det maritime eller transporten. Det samlede antal medlemmer tæller:

    • 500 virksomhedsmedlemmer

    • 1200 personlige medlemmer

  • I 2018 var der under MDC paraplyen 86 arrangementer med 3519 deltagere

  • MDC's arbejde er forankret i de 11 styregrupper med mere end 90 medlemmer, der repræsenterer hele den maritime værdikæde

KONTAKT:

Anne H. Steffensen, Adm. Direktør, Danske Rederier, E: ahs@danishshipping.dk, T: 33489210
Jenny N. Braat, Adm. Direktør, Danske Maritime, E: jnb@danskemaritime.dk, T: 24822665
Tine Kirk Pedersen, Adm. Direktør, Danske Havne, E: tkp@danskehavne.dk, T: 20208615
Mikkel Hansen. Direktør, Maritime Development Center, E: mh@mdc.center, T: 22619448
Christine Lunde, Adm. Direktør, MARCOD, E: clc@marcod.dk, T: 23320332
Lars Ahrendtsen, Forretningschef, Fyns Maritime Klynge, E: larsa@udviklingfyn.dk, T: 23686911